Mikroproduktion

Vad är mikroproduktion?

  • En elanläggning som är fast ansluten till elnätet med en maximal säkring av 63 A.
  • Maximal inmatningseffekt av 43,5  kW

Det kan vara ett mindre vindkraftverk eller solcellspaneler . En mikroproducent producerar över tid mindre el än som konsumeras i hushållet. Resterande el köper du som vanligt från ditt elhandelsbolag. Med en anläggning enligt ovan kan du minska dina elkostnader och göra en insats för miljön.

Information:

Broschyr om vind- och solel hittar du här.

Solelsportalen - vägledning om solceller

För mer information besök elsäkerhetsverket hemsida.

 Ersättning för mikroproduktion

Om du producerar mer el än du för tillfället förbrukar matas elen in på elnätet. Ersättningen för elproduktionen är uppdelad i två delar:

  • Ersättning för inmatning till elnätet, s.k. Nätnytta
    För närvarande får du 5 öre/kWh för inmatning på elnätet.
  • Ersättning för elenergin
    Om du vill sälja din överskottsel till oss erbjuder vi ersättning enligt Nord Pools timprislista (elspotmarknad i aktuellt elområde) minus 2,5 öre/kWh. Det går också bra att sälja ditt elöverskott till valfri elhandlare som vill teckna elavtal om detta. Om du inte tecknar något elavtal med en elhandlare får du inget betalt för elenergin. Om elproduktionen är förnybar finns det möjlighet att ansöka om elcertifikat.

Nationella regler

Om du producerar mer energi än du förbrukar har du möjlighet att få skattereduktion på 60 öre/kWh för energin som du matar in på elnätet. Maximalt 30 000 kWh. Detta gäller från 1 jan 2015. Se mer om reglerna för skattereduktion på Skatteverkets hemsida för mikroproduktion av förnybar el.