Personuppgifter

Att värna våra nuvarande, blivande och tidigare kunders integritet är viktigt för oss på Tibro Energi. Därför månar vi om att skydda de personuppgifter vi har om dig och att du känner dig trygg i hur vi behandlar dina personuppgifter. Den nya lagen GDPR som börjar att gälla from den 25 maj 2018 stärker medborgares och kunders rättigheter och våra skyldigheter som bolag skärps.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Tibro Energi AB, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Var kommer uppgifterna ifrån

Vanligtvis kommer uppgifterna direkt från dig och insamlas i samband med att du anmäler dig som kund eller ingår avtal med oss och utgör en förutsättning för att kunna ingå avtal. Uppgifter kan även komma från exempelvis elinstallatör, Skatteverket eller Lantmäteriet.

De uppgifter som vi samlar in och behandlar

Tibro Energi behandlar de personuppgifter som lämnas till oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, personnummer, anläggnings-ID, mätarnummer och bankuppgifter.
Vi samlar aldrig in några uppgifter som är av kränkande karaktär

Varför behandlar Tibro Energi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Tibro Energi för bland annat följande ändamål:

  • fullgöra våra åtaganden gentemot dig,
  • använda för att kontakta dig,
  • hantera och administrera byte eller underhåll av elmätare,
  • kunna förse anläggningar som ska nybyggas med el,
  • erbjuda användare behörighet till ”Mina sidor”,
  • administrera autogiroansökningar,
  • använda som underlag vid fakturering och bokföring,
  • för statistisk och analysändamål.

När har Tibro Energi rätt att behandla dina personuppgifter?

Tibro Energi har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig eller om du har lämnat samtycke till behandlingen. Tibro Energi kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller annan förordning.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Tibro Energi och Tibro Energis personuppgiftsbiträden. I övrigt lämnar vi inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.
Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Tibro Energi.

Överföring till tredjeland

Tibro Energi överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Hur länge sparar Tibro Energi dina personuppgifter?

Tibro Energi sparar dina personuppgifter i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för Tibro Energi och som godkänts av arkivmyndighet. Gallringsbesluten innehåller information om när gallring skall ske av handlingar som innehåller dina personuppgifter.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.
Om dina uppgifter i våra register är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.
Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:
Tibro Energi AB
Fabriksgatan 10
543 50 TIBRO

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Hur skyddas dina uppgifter?

Tibro Energi arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning. Vår personal utbildas kontinuerligt för att uppfylla de krav som ställs enligt lagen.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

Tibro Energi AB
Fabriksgatan 10
543 50 TIBRO

 

Personuppgifter - GDPR

Att värna våra nuvarande, blivande och tidigare kunders integritet är viktigt för oss på Tibro Energi AB.

Frågor?

Mejla oss på kundtjanst@tibroenergi.se så svarar vi så snabbt vi kan.


X