Nyanslutningsavgift

Det är elnätsföretaget som är skyldigt att ansluta ditt hus till elnätet. När elnätsföretaget ansluter din anläggning till elnätet kan de ta ut en anslutningsavgift som du måste betala. Anslutningsavgiften och övriga villkor kring anslutningen ska enligt ellagen vara skäliga. Med anslutning av elektriska anläggningar menas förutom nyanslutning även återinkoppling av en befintlig anläggning samt höjning av mätarsäkring. Elnätsföretaget är skyldigt att på begäran, och inom skälig tid, upplysa om villkor och kostnad för en nyanslutning.

Nyanslutningsavgift för nyanslutning baseras på avståndet fågelvägen från kundens anslutningspunkt till närmaste befintliga anslutningspunkt med tillräcklig kapacitet i Tibro elnäts ledningsnät. Med anslutningspunkt menar vi befintlig stolpe, befintligt kabelskåp eller befintlig nätstation.

Huvudsäkring 16-25 A

Anslutningsavgiften upp till 200 meter från närmaste anslutningspunkt framgår av tabell nedan. Vid avstånd över 200 meter beräknas en individuell anslutningsavgift. För beräkning av anslutningsavgiften används EBR kostnadskatalog.

Huvudsäkring upp till 25 A

Servistyp Avstånd till närmaste anslutningspunkt (fågelvägen) Grundavgift

exkl. moms

Grundavgift

inkl. moms

16-25 A 0-200 35 500kr 44 375 kr
16-25 A 200- Offert

Huvudsäkring 35 A och större

En individuell anslutningsavgift tas fram för alla anslutningar baserad på verklig kostnad för elanslutningen. För beräkning av anslutningsavgiften används EBR kostnadskatalog.

Anslutningsavgiften inkluderar

 • Framdragning av serviskabel till tomtgräns
 • Kabel eller ledning till anslutningspunkt
 • Grävning i icke tjälbunden mark
 • Kabelförläggning, skyddstäckning och återfyllning (gäller ej egen tomtmark)
 • Anslutning till av entreprenör (elinstallatör) uppsatt serviscentral

Anslutningsavgiften inkluderar ej

 • Håltagning i fastighetens grundmur med tätning, rör eller kanal i golv
 • Framtida ansvar för grundvattenläckage, marksättning och andra markskador
 • Kostnad för erforderlig sprängning
 • Grävning i tjälbunden mark
 • Grävning och återställning på fastighetsägarens tomt för serviskabel (skall utföras av elinstallatör enligt bilagan "Kabelförläggning i mark")

 

Tillfällig anslutning, byggström

 • Behöver du byggström under byggtiden skall du föranmäla detta till oss. (www.foranmalan.nu)
 • Byggmätarskåpet samt de uttag och ledningar som behövs för byggnationen måste vara godkända och CE märkta. Det är du som anläggningsinnehavare som ansvarar för att elsäkerheten är fullgod).
 • Anslutningsledning max 5 m skall finnas i skåpet, arean anpassas till säkrings-storlek men skall dock minst vara 10 mm², vid anslutning mot serviskabel skall anslutningskabeln vara av jordkabeltyp.

Mätarcentralen skall placeras vid leveranspunkt som normalt alltid är transformatorstation, kabelskåp eller serviskabel vid tomtgräns. Skåpet skall uppfylla kraven i gällande elinstallationsregler.

 • När byggskåpet är på plats skickar ni in färdiganmälan på www.foranmalan.nu och vi utför anslutningen, monterar elmätare samt skickar faktura på kostnaden.
 • Tillfälliga anslutningar (max ett år därefter tillkommer en avgift på 1250kr/månaden), 2500 kr inkl. moms för 25A. För större tillfälliga anslutningar, lämnas offert. 

 

Övriga villkor
Alla servisledningar och utrustning för mätning av elförbrukningen förblir Tibro Elnäts egendom.

Mervärdeskatt och eventuella statliga avgifter tillkommer enligt vid varje tidpunkt gällande bestämmelser.

Härutöver gäller för abonnentens anslutning till och leverans från Tibro Elnäts lågspänningsnät vid varje tidpunkt gällande reglementen och SVENSK STANDARD SS 437 01 40 samt gällande Allmänna avtalsvillkor för anslutning och överföring av el.

Anslutningsavgiften skall betalas innan anslutning sker.

Återanslutning efter bristande betalning

 • Påkopplingsavgift 1000 kr

 Återanslutning efter frivillig frånkoppling

 • Om kund begär frånkoppling på en befintlig anläggning är avgiften för den begärda frånkopplingen 400kr (debiteras på sluträkningen). För att sedan återansluta densamma måste en återanslutningsavgift betalas. Avgiften står i relation till kostnaden för det faktiska arbetet som krävs för att återinkoppla anläggningen. Denna avgift uppgår till minst 2500kr inkl. moms. Dock max en ny anslutningsavgift.
 • Tänk på att det är du som fastighetsägare som har ansvar för att din anläggning följer gällande regler och är säker när strömmen slås på.
 • I de fall där Tibro Elnäts kabel är borttagen faktureras ny anslutningsavgift.

  

Ändra ditt abonnemang

Tänk på att du alltid behöver anlita ett auktoriserat elinstallationsföretag för arbeten som påverkar elanläggningar.

Ändra huvudsäkring:

Om du vill ändra huvudsäkring anlitar du en elinstallatör som anmäler förändringen till oss och sedan utför arbetet hos dig. Du kan ändra säkringsstorlek max en gång per år.

Vi har två intervall för huvudsäkring upp till 63 ampere:

 • 16 - 25 A
 • 35 - 63 A

Vid sänkning eller ökning inom intervall

Vill du sänka storlek på din huvudsäkring, eller öka den inom ditt nuvarande intervall, betalar du inget till oss för säkringsändringen. Du betalar enbart för elinstallatörens arbete. Efter inkommen färdiganmälan från din elinstallatör registrerar vi ändringen from det datumet som ändringen utfördes på din anläggning. Efter säkringsändringen får du en ny elnätstariff enligt aktuell säkringsstorlek.

Vid ökning till högre intervall

Om du vill öka din Säkringsstorlek över nuvarande intervall behöver du betala en anslutningsavgift för utökningen. Din elinstallatör anmäler arbetet till oss och därefter skickar vi en offert till dig. Vill du enbart veta kostnaden till att börja med kan du göra en offertförfrågan själv och därefter anlita en elinstallatör som utför arbetet. Minsta avgift vid ökning mellan intervall 16-25A och 35-63A är 20.000kr exkl. moms.

Dags att flytta?

Du skall alltid anmäla in-och utflyttning till Tibro Energi AB senast 30 dagar innan flyttlasset går, för att vara säker på att ha el när du flyttar in. Flyttanmälan görs i formuläret nedan.

Frågor?

Mejla oss på kundtjanst@tibroenergi.se så svarar vi så snabbt vi kan.


X